Disclaimer en Privacy statement

Inhoud

Disclaimer

Alle materialen op ebpracticenet worden uitgegeven op een 'AS IS' basis, zonder waarborg, expliciet of impliciet, betreffende het programma, de documentatie, de kwaliteit, zijn prestaties of geschiktheid voor een bepaald doel. Elk risico verbonden aan het gebruik van de ebpracticenet materialen is ten laste van de eindgebruiker. Hoewel het programma een groot aantal veel voorkomende ziekten en enkele zeldzame ziekten omvat mag het niet als volledig worden beschouwd. Het is absoluut noodzakelijk dat de materialen van ebpracticenet enkel worden gebruikt als referentie, zoals een handboek of een artikel uit een tijdschrift, en niet als doorslaggevende factor bij diagnostische besluitvorming. De materialen van ebpracticenet mogen in geen geval de diagnose en het vakkundig oordeel van een bevoegde zorgvestrekker vervangen. De verantwoordelijkheid voor alle beslissingen ligt volledig bij de zorgverstrekker. ebpracticenet garandeert niet dat de aangeboden informatie aan uw behoeften zal voldoen of dat het raadplegen van de aangeboden informatie ononderbroken of probleemloos zal verlopen. ebpracticenet vzw heeft bovendien geen controle over de omstandigheden waaronder de eindgebruiker de aangeboden informatie gebruikt en waarborgt daarom geen enkele prestatie of resultaat. De mogelijke fouten zullen worden verbeterd wanneer een nieuwe versie van de aangeboden informatie wordt uitgegeven. Noch ebpracticenet vzw of noch eender welke andere persoon betrokken bij de productie of publicatie van de aangeboden informatie op ebpracticenet zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg zijn van gebruik van deze informatie van ebpracticenet of die het geval zijn van de onmogelijkheid om gebruik te maken van de aangeboden informatie van ebpracticenet. 
 

Copyright - auteursrechten

Alle rechten van de website zijn beschermd. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van ebpracticenet vzw tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder vermelding van de bron en mag in geen enkel geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Voor de reproductie van de folders en nieuwsbrieven die u op deze website vindt, is altijd de voorafgaande toestemming van ebpracticenet vzw vereist. 

Advertenties

Op deze site bevinden zich geen advertenties die tot een bron van inkomsten leiden.

Privacy Statement

I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van de toegang tot de website www.ebpracticenet.be en www.ebpnet.be en de daaraan verbonden diensten. 

II. Model

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: ebpracticenet vzw, kapucijnenvoer 7, 3000 Leuven (hierna “ONDERNEMING”) met als technische partner: Ausy nv, Esperantolaan 8, 3001 Heverlee. met ondernemingsnummer 0450.760.087 (hierna: "TECHNISCHE PARTNER"). 
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.ebpnet.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

Artikel 1 - Algemeen

 1. ONDERNEMING en TECHNISCHE PARTNER leven de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het "recht van de elektronische economie".
 2. ONDERNEMING en TECHNISCHE PARTNER stellen zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn ONDERNEMING en TECHNISCHE PARTNER. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
  • Categorie 1: bij registratie: uw naam en andere profielgegevens, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
  • Categorie 2: uw adresgegevens naar aanleiding van het vastleggen van een toegang.
 2. ONDERNEMING en TECHNISCHE PARTNER kunnen gegevens van u (Persoonsgegevens) tijdens uw registratie en gebruik van de Website vergaren.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

 1. Algemene doeleinden:
  De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ONDERNEMING om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van de website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.: het u toezenden van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
  • Categorie 3: de levering van de door u bestelde toegang tot inhoud voorbehouden voor inwoners van België, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.
 2. Doorgifte aan derden:
  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van ONDERNEMING of TECHNISCHE PARTNER, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien ONDERNEMING of TECHNISCHE PARTNER failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van ONDERNEMING of TECHNISCHE PARTNER geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. 
  ONDERNEMING of TECHNISCHE PARTNER zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat ONDERNEMING of TECHNISCHE PARTNER uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 
  ONDERNEMING of TECHNISCHE PARTNER zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
 3. Wettelijke vereisten:
  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ONDERNEMING of TECHNISCHE PARTNER uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ONDERNEMING of TECHNISCHE PARTNER zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de onderneming en u. 

Artikel 5 - Uw rechten

 1. Recht van toegang en inzage:
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ONDERNEMING. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 3. Recht van verzet:
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 4. Recht van vrije gegevensoverdracht: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken
 5. Recht van intrekking van de toestemming:
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 6. Uitoefening van uw rechten:
  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar secretariaat@ebpracticenet.be per post naar ONDERNEMING, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
 7. Automatische beslissingen en profiling:
  De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 8. Recht om klacht in te dienen:
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

 1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 2. In geen geval kan ONDERNEMING of TECHNISCHE PARTNER aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 - Toegang door derden

 1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 - Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen: 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
+32 (0)2 274 48 00 
+32 (0)2 274 48 35 
commission@privacycommission.be

Artikel 9 - Cookies

 1. Wat zijn cookies?
  Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van TECHNISCHE PARTNER en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.
 2. Waarom gebruiken we cookies?
  Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
 3. Soorten cookies:
  Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
Naam Herkomst Functie Bewaartijd
eHealth/FedAuth eHealth Maakt het mogelijk om sneller in te loggen op de website door het versleuteld opslaan van uw sessie. 48 uur
Cookiebar Cookie-bar.eu Vraagt als u akkoord bent om cookies op te mogen slaan op je computer. 30 dagen
 1. Niet-functionele cookies: geen
 2. Uw toestemming:
  Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor "Weiger cookies". U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar secretariaat@ebpracticenet.be of per post naar ONDERNEMING. Meer informatie over cookies vindt u tevens op: www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: www.youronlinechoices.eu/